Study predicts $365 billion highway fund shortfall