Wang Xiaohua chairman of Guangxi LiuGong Machinery Co. Ltd.